Y Gwasanaethau sydd ar gael i'n Cleifion


Gwasanaethau Iechyd

Rydym ni'n darparu'r holl wasanaethau meddygol cyffredinol, gan gynnwys:

  • Sgrinio Serfigol Ceg y Groth
  • Cynllunio Teuluol
  • Clinigau Datblygiad Plant
  • Imiwneiddio
  • Cyngor ar Deithio a Brechiadau
  • Clinigau Cyn Geni
  • Llawdriniaethau Bychain

Dosbarthu Meddygyniaeth

Gallwn ddosbarthu meddygyniaeth i gleifion sy’n byw mwy na milltir i ffwrdd o fferyllfa. Gofynnwch yn y dderbynfa a gallwn ddweud wrthych os ydych chi’n gymwys ar gyfer y gwasanaeth hwn. Bydd Rheolwr ein Fferyllfa yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

I’r cleifion sydd ddim yn gymwys am y gwasanaeth yma gallwn drefnu i’r presgripsiwn fynd i fferyllfa o’ch dewis yn Ninbych. Gwnewch yn siwr bod hyn yn cael ei ddweud pan rydych yn archebu y presgripsiwn. Fel arall gallwch bigo eich presgripsiwn i fyny o’r dderbynfa. Caniatawch 48 awr ar gyfer eich presgripsiwn os gwelwch yn dda (ddim yn cynnwys penwythnos na gwyl y banc).

Cyngor dros y Ffon

Os buasech yn hoffi cyngor gan ddoctor gallwch roi galwad ffôn ar ôl apwyntiadau y bore am 11:30yb.

Ymweliadau Cartref

Mae’r doctoriaid yn hapus i ymweld ag unrhyw un sy’n gaeth i’r cartref neu sy’n rhy wael i fynychu’r feddygfa. Cysylltwch â ni rhwng 8:00yb a 10:00yb er mwyn i’r doctoriaid gael cynllunio eu gwaith.

Efallai bydd y doctor yn rhoi galwad ffôn i chi cyn dod er mwyn canfod natur yr ymweliad.

Cyngor ar Deithio

Mae gan y Feddygfa nyrs sy'n arbenigo mewn meddyginiaeth deithio ac imiwneiddio. Os oes angen brechiadau arnoch chi oherwydd eich bod yn mynd dramor mae modd i chi wneud apwyntiad â nyrs y feddygfa i drafod eich trefniadau. Sylwch fod ffi ymgynghori yn daladwy am y gwasanaeth hwn. Am fwy o fanylion ynglyn a brechiadau sy'n addas ar gyfer y wlad rydych chi'n ymweld a hi ewch i www.fitfortravel.nhs.uk.